Ачааг дагалдах бичиг баримтанд тавигдах шаардлага өөрчлөгдлөө | Asian Way

Ачааг дагалдах бичиг баримтанд тавигдах шаардлага өөрчлөгдлөө

БНХАУ-ын гаалийн байгууллага дараах шаардлагыг хангаагүй хавсралт баримтыг хүлээн авахгүй, ачааг саатуулж байгааг анхаарна уу. Үүнд:

  1. Invoice, Packing list хоёрыг вагон, чингэлэг тус бүр дээр нэг бүрчлэн тусад нь үйлдсэн байх
  2. Invoice, Packing list дээр чингэлэг дугаар болон тухайн чингэлгийг лацадсан лацны дугаарыг үнэн зөв бичсэн байх
  3. Invoice дээр арилжаа хийгдсэн валютын төрлийг заавал бичсэн байх
  4. Invoice, Packing list хоёр дээр хүлээн авагч/худалдан авагчийн нэрийг заавал бичсэн байх
  5. Invoice, Packing list болон бусад бүх бичиг баримтууд тамга, гарын үсгээр баталгаажсан байх
  6. Packing List дээр бичигдсэн бохир жин нь төмөр замын тээврийн баримт RWB (Railway Bill) болон далайн тээврийн баримт MBL (Master Bill of Lading) дээрх бохир жинтэй тохирч байх.