ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Монгол Улсын Их Хурал 2008 онд “Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хууль” баталсан, ДХБ-ын олон талт худалдааны хэлэлцээрийн “Гарал үүслийн дүрмийн тухай хэлэлцээр”-т 1994 онд нэгдэн орсон байдаг. Ингээд та бүхэндээ Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг харуулсан илтгэлийг хүргэж байна.

Эх сурвалж: Гаалийн ерөнхий газар